Vesa Puuronen
Jotain minusta
Julkaisut
Curriculum vitae
Nettirikoksen uhrina
Tutkimus
Politiikka
Poliittinen toimintani
Kommentteja valtakunnan
poliiikasta
Kommentteja maailman-
politiikasta
Blogi

takaisin julkaisun Tappavat aatteet sisällysluetteloon>
Vesa Puuronen

Tappavat aatteet

Kirjallisuus:

Abercrombie, Nicholas - Hill, Stephen - Turner, Bryan S. The Penguin Dictionary of Sociology. Penguin Books, London.

Aleksandrov, G.F. et alia 1948. Stalin, lyhyt elämäkerta. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Althusser, Louis 1984. Ideologiset valtiokoneistot. Kansankulttuuri ja Vastapaino. Helsinki ja Tampere.

Aspelin, Gunnar 1995. Ajatuksen tiet. Yleinen filosofian historia. WSOY, Porvoo.

Below, Nicolaus von 1981. Hitlerin adjutanttina 1937-1945. Kustannusosakeyhtiö Librum. Helsinki.

Browning, Christopher 1999. Aivan tavallisia rivimiehiä. Art House. Helsinki.

Bullock, Alan 1992. Hitler and Stalin. Parallel lives. Alfred P. Knopf, New York.

Bush, George W. 17.9. 2001. Islam is Peace. Remarks by the President at Islamic Center of Washington. D.C. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010917-11.html

Bush, George W. 19.9. 2001. Remarks by the President At Photo Opportunity with House and Senate Leadership. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010919-8.html.

Bush, George W. 19.9. 2001. President Declares AFreedom at War with Fear@. Address to a Joint Session of Congress and the American People. Http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html.

Bush, George W. 15.11. 2001. President=s Message for Ramadan.. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/20011115-14.html

Bush, George W. 29.1. 2002. President Proclaims Martin Luther King, Jr. Federal Holiday. Http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020118-2.html.

Bush, George W. 29.1. 2002. The President=s State of the Union Address. Http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html.

Bush, George W. 30.4. 2002. President Promotes Compassionate Conservatism. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020430-5.html.

Bush, George W. 10.8. 2002. President Bush Discusses Iraq. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/8/20020810-3.html.

Bush, George W. 29.8. 2002. Remarks by the President at Hutchinson for Senate Dinner. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/08/20020829-8.html.

Bush, George W. 4.9. 2002. President Discusses Foreign Policy with Congressional Leaders. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/9/20020904-1.html.

Bush, George W. 2002a. National Strategy for Homeland Security. Washington DC.

Bush, George W. 2002b. The National Security Strategy of the United States of America. Washington DC.

Bush, George W. 28.1. 2003. State of the Union Address by President George W. Bush. Http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html.

Cocks, Geoffrey and Crosby, Travis 1987. Pscho/History. Readings in Method of Psychology, Psychoanalysis, and History. Yale University Press. New Haven.

Demause, Lloyd 2002. Foundations of Psychohistory. Http://www.psychohistory.com/htm.

Deutscher, Isaac 1989. Stalin, poliittinen elämäkerta. WSOY, Porvoo.

Ehrnrooth, Jari 1992. Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905-1914. Historiallisia tutkimuksia 167. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.

Engels, Friedrich 1971/1878. Anti-Dühring. Herra Eugen Dührer tieteen mullistajana. Kansankulttuuri, Helsinki.

Epstein, Simon 1996. Extreme Right Electoral Upsurges in Western Europe: The 1984-1995 Wave as Compared with the Previous Ones. ACTA NO.8. Jerusalem. http://sicsa.huji.as.il/8simcha.htm.

Franklin, Bruce ed. 1972. The Essential Stalin. Major Theoretical Writings 1905-1952. Anchor Books. New York.

Glover, Jonathan 2003. Ihmisyys. 1900-luvun moraalihistoria. Like. Helsinki.

Gramsci, Antonio 1979. Vankilavihkot 1. Kansankulttuuri, Helsinki.

Gramsci, Antonio 1982. Vankilavihkot 2. Kansankulttuuri, Helsinki.

Haug, Wolfgang 1983. Ideologiset mahdit ja vastarinta. Tutkijaliitto, Helsinki.

Hitler, Adolf 1941/1924. Taisteluni. 1. osa. Tilinteko. Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsinki.

Hitler, Adolf 1941/1926. Taisteluni. 2. osa. Kansallissosialistinen liike. Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsinki.

Hitler, Adolf 1945. Zweiter Teil des politischen Testaments. Teoksessa Below, Nicolaus von 1981. Hitlerin adjutanttina 1937-1945. Kustannusosakeyhtiö Librum. Helsinki.

Hobsbawm, Eric 1999. Äärimmäisyyksien aika. Lyhyt 1900-luku (1914-1991). Vastapaino, Tampere.

Hrushtshev, Nikita 1971. Hrushtshev muistelee. WSOY. Helsinki.

Huuhtanen, Heidi 2002. Johdanto. Teoksessa Juusola, Hannu - Huuhtanen, Heidi (toim.). Uskonto ja politiikka Lähi-idässä. Gaudeamus, Helsinki.

Hyrkkänen, Markku 2002. Aatehistorian mieli. Vastapaino. Tampere.

Isaksson, Pekka - Jokisalo, Jouko 1999. Kallonmittaajia ja skinejä. Rasismin aatehistoriaa. Like. Helsinki.

Jokinen, Arja - Juhila, Kirsi - Suoninen, Eero 1993. Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino. Tampere.

Jokinen, Arja - Juhila, Kirsi - Suoninen, Eero 1999. Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino. Tampere.

Juuti, Riku 2001. Johdatus metafysiikkaan. Gaudeamus, Helsinki.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa 1998. Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus. Helsinki.

Kalela, Jorma. Historian tutkimus ja historia. Hanki ja Jää, Gaudeamus. Helsinki.

Kangaspuro, Markku 2000. Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta. nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankäytössä 1920-1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Historica 60. Helsinki.

Klemperer, Viktor 2001. Haluan todistaa. Päiväkirjat 1933-1945. WSOY, Juva.

Konstantinov, F,V et al, 1980. Marxilais-leniniläisen filosofian perusteet. Kustannusliike Edistys. Moskova.

Korkman, Peter 1998. Prologi: filosofia ja filosofian historia. Teoksessa Korkman, Peter - Yrjönsuuri, Mikko 1998. Filosofian historian kehityslinjoja. Gaudeamus, Helsinki.

Kuusisto, Riikka 1998. Oikeutettu sota ja julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikka Persianlahdella ja Bosniassa. Like. Helsinki.

Lacoue-Labarthe, Philippe - Nancy, Jean-Luc 2002. Natsimyytti. Tutkijaliitto. Helsinki.

Lancour-Laferriere, Daniel 1988. The Mind of Stalin. A Psychoanalytic Study. Ardis Publishers, Ann Arbor.

Lenin, Vladimir 1975/1917. Valtio ja vallankumous. Kustannusliike Edistys. Moskova.

Lenin, Vladimir epv./1918. Sähke J.B. Boshille. Teoksessa V.I. Lenin Teokset, osa 36.

Liikanen, Ilkka 1995. Fennomania ja kansa, Joukkojärjestäytyminen ja kansa. Joukkojärjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen puolueen synty. Historiallisia tutkimuksia 191. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki

Mandelstam, Nadeñda 1997/1972. Ihmisen toivo. Otava. Helsinki.

Mannheim, Karl 1976. Ideology & Utopia. Routledge & Kegan Paul. Norfolk.

Marx, Karl epv/1871. Kansalaissota Ranskassa. Teoksessa Marx - Engels, Valitut teokset, osa 2. Kustannusliike Edistys. Moskova.

Marx, Karl - Engels, Friedrich epv./1848. Kommunistisen puolueen manifesti. Teoksessa Marx - Engels, Valitut teokset, osa 1. Kustannusliike Edistys. Moskova.

Marx, Karl 1978/1844. Katkelmia teoksesta Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Johdanto. Teoksessa Marx, Karl - Engels, Friedrich: Sosialistisesta vallankumouksesta. Edistys. Moskova.

Miller, Alice 1986. Alussa oli kasvatus. Kätketty julmuus ja väkivallan juuret. WSOY, Juva.

Mosse, George L. 1978. Toward the Final Solution. A History of European Racism. J.M. Dent & Sons Ltd. London.

Mosse, George L. 1993. The Fascist Revolution. Toward a General Theory of Fascism. Howard Fertig. New York.

Niiniluoto, Ilkka 1984. Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen ja teorian muodostus. Otava, Helsinki.

NKP 1956. NKP:n keskuskomitean päätös yksilöpalvonnan ja sen seuraamusten voittamisesta. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Palme Dutt, R. 1972. Internationaali. Kansankulttuuri. Helsinki.

Palonen, Kari 1997. Kootut retoriikat. Esimerkkejä politiikan luennasta. SoPhi. Yhteiskuntatieteiden , valtio-opin ja filosofian julkaisuja 11. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

Palonen, Kari - Summa, Hilkka, toim. 1996. Pelkkää retoriikkaa. Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. Vastapaino, Tampere.

Pekonen, Kyösti 1991. Symbolinen modernissa politiikassa. Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 25. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

Perelman, Chaïm 1996. Retoriikan valtakunta. Vastapaino, Tampere.

Pirttilä, Ilkka 1993. Me ja maailman mallit. Tiedonsosiologian ydintä etsimässä. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 13. Joensuun yliopisto. Joensuu.

Popper, Karl 1974. Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. Otava. Helsinki.

Proctor, Robert 1988. Racial Hygiene. Medicine under the Nazis. Harvard University Press. Cambridge.

Radzinski, Edvard 2001. Stalin. WS Bookwell OY. Juva.

Rancour-Lafferiere 1988. The Mind of Stalin. A Psychoanalytic Study. Ardis. Ann Arbor.

Reich, Wilhelm 1982. Fasismin massapsykologia. Otava. Helsinki.

Richter, Melvin 1999. Begriffsgeschichte Today - An Overview. Teoksessa Palonen, Kari (toim.). Conceptual Change & Contingency. Finnish Yearbook of Political Thought. Vol 3. SoPhi. University of Jyväskylä, Jyväskylä.

Sadeniemi, Pentti 2003. Strateginen oppi ei auta. Helsingin Sanomat 7.1. 2003.

Service, Robert 2001. Lenin. WSOY, Helsinki.

Shirer, William 1962a. Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho I. Gummerus. Jyväskylä.

Shirer, William 1962b. Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho II. Gummerus. Jyväskylä.

Siltala 1999. Vakoisen äidin pojat. Sivellisyys ja sen varjot kansallisessa projektissa. Otava. Helsinki.

Siltala, Juha 2001. Psykohistorian metodologisia kysymyksiä. Teoksessa Immonen, Kari - Leskelä-Kärki, Maarit (toim.). Kulttuurihistoria, johdatus tutkimukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tietolipas 175. Helsinki.

Stalin, Josef (1945). Suuresta isänmaallisesta sodasta. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1946/1926). Leninismin kysymyksiä. Teoksessa Stalin, Josef. Leninismin kysymyksiä. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1946/1928). Oikeistovaarasta NKP(b):ssa. Puhe Moskovan komitean ja Moskovan kontrollikomitean täysistunnossa lokakuun 19 päivänä 1928. Teoksessa Stalin, Josef. Leninismin kysymyksiä. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1946/1930a). Kulakkien luokkana hävittämisen politiikasta. Teoksessa Stalin, Josef. Leninismin kysymyksiä. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1946/1930b). Menestys panee pään pyörälle. Kollektiivitalousliikkeen kysymyksiä. Teoksessa Stalin, Josef. Leninismin kysymyksiä. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef 1946/1934. Toimintaselostus puolueen XVII edustajakokoukselle NKP(b):n keskuskomitean työstä. Teoksessa Stalin, Josef. Leninismin kysymyksiä. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef 1946/1938. Toimintaselostus NKP(b):n XVIII edustajakokouksessa puolueen keskuskomitean työstä. Teoksessa Stalin, Josef. Leninismin kysymyksiä. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef 1946/1938a. Dialektisesta ja historiallisesta materialismista. Karjalais-suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1951/1905). Aseellinen kapina ja meidän taktiikkamme. Teokset 1. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1951/1928). Keskuskomitean poliittinen toimintaselostus NKP(b):n XIV edustajakokoouksessa 18.12. 1925. Teokset 7. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1951/1928). Keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean huhtikuun yhdistetyn täysistunnon työstä. Selostus NKP(b):n Moskovan järjestön aktiivin kokouksessa huhtikuun 13. Päivänä 1928. Teokset 11. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef 1952/1931. Eräistä bolsevismin historian kysymyksistä. Teokset 13. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1954/1924). Leninismin perusteista. Sverdlovskin yliopistossa pidetyt luennot. Teokset 6. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1955/1929a). Oikeistopoikkeamasta NKP(b):ssa. Puhe NKP(b):n keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean täysistunnossa huhtikuussa 1929. Teokset 12. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi

Stalin, Josef (1955/1929b). Kaikille järjestöille ja tovereille, jotka ovat lähettäneet tervehdyksiä tov. Stalinin 50-vuotispäivän johdosta. Teokset 12. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi

Stalin, Josef (1955/1929c). Agraaripolitiikan kysymyksistä Neuvostoliitossa. Puhe marxilaisten maatalousasiantuntijoiden konferenssissa joulukuun 27 päivänä 1929. Teokset 12. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi

Stalin, Josef (1955/1930). Vastaus tovereille kolhoosilaisille. Teokset 12. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Stalin, Josef (1955/1930). Keskuskomitean toimintaselostus NKP(b):n XVI edustajakokoukselle kesäkuun 27 päivänä 1930. Teokset 12. osa. Karjalais-Suomalaisen SNT:n Valtion kustannusliike. Petroskoi.

Sulkunen, Pekka - Törrönen, Jukka 1996. Semioottisen sosiologian näkökulmia. Gaudeamus, Helsinki.

Szaluta, Jacques 1999. Psychohistory. Theory and Practice. Peter Lang. New York.

Trepper, Leopold 1977. Punainen orkesteri. Vakoilijan muistelmat. Otava. Helsinki.

Tucker, Robert C. 1990. Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928-1941. W.W. Norton & Company. New York.

Weber, Max 1989. Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus. Kirjoituksia uskontososiologiasta. Vastapaino. Tampere.

Werth, Nicolas.2001. Valtio sodassa omaa kansaansa vastaan. Väkivaltaa, sortotoimia, terroria Neuvostoliitossa. Teoksessa Courtois, Stéphane et al. Kommunismin musta kirja. WSOY, Helsinki.

Wood, Alan 1990. Stalin and Stalinism. Routledge, London.